เกี่ยวกับเรา

บริหารงานโดย

นางขนิษฐา ใบไพศาล

พยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง

พยาบาลศาสตร์เฉพาะทางผู้สูงอายุ

มนุษย์นิเวศน์ศาสตร์บัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา


พันธกิจ (Mission)

โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น.เอ. (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) มีความตั้งใจใน ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาบุคลากรภายในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับการศึกษาแบบมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ตามหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลและศักยภาพการพัฒนาแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการ และความรู้สึกรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมส่วนรวม ทีมงานบริหารทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเท เสียสละ ที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกในสังคม ให้มีความสุข ความอบอุ่นและความมั่นคงที่ยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1. มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมในการสนับสนุนและผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถออกสู่ตลาดแรงงาน และมีงานทำ หลังจบการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สูงขึ้น
2. ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถปฏิบัติงานในขอบข่ายของหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศีกษาต่อระดับสูงต่อไป

 

นโยบายของโรงเรียน

ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยให้การศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ รวมทั้งประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต พึ่งตนเองได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขนิสัยที่ดี มีคุณภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดจาก สิ่งเสพติด
5. สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมที่เน้นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประชาธิปไตย มีการแสดงออกเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวัน

ด้านที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ดูแลการเรียน อาคารประกอบการเรียนให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2. จัดระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด
3. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบ สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและมีสภาพเอื้อต่อการเรียนการสอน

ด้านที่ 3 ด้านทรัพยากร
1. นำทรัพยากรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร มาใช้ในการจัดการศึกษา
2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา และพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารและการจัดการ
1. มีระบบโครงสร้างองค์กร ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน รัดกุม ครอบคลุมภารกิจ มีความเข้มแข็งและทันสมัย
2. พัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความมั่นคงในอาชีพครู
3. เร่งรัดพัฒนา ระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ มีการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างต่อเนื่องชัดเจน

ด้านที่ 5 ด้านกำกับตรวจสอบ
1. มีการจัดระบบกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอก พร้อมทั้งรายงานอย่างต่อเนื่องชัดเจน
2. จัดทำประวัติของนักศึกษา แสดงประวัติก่อนและขณะเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ขณะนักศึกษาเข้ารับการศึกษาโรงเรียนจะเปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครอง คอยดูแลความประพฤติของนักศึกษาตลอดเข้ารับการศึกษา

 

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2554 และ 2557

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 34,692