ความภาคภูมิใจ

นักเรียนที่สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์
   
น.ส. ณัฐนพิน ชำนาญรักษา  น.ส. ชนัญชิดา รงค์ทอง น.ส. ภัทราพรณ์ พรมไทยสงค์
สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี   สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี  สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปี
ที่วิทยาลัยบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์  ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   ที่มหาวิทยาลัยสยาม
     
     
น.ส. ปัทมา เหมมณี   น.ส. ฐิติพร นาคสังข์  น.ส. ณัฎฐา เคลือทอง
 สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ปี สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ปี   สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ปี
 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ที่มหาวิทยาลัยพายัพ 
     
     
 น.ส.ศันศนีย์ จันทร์นาค  น.ส.วรัญญา เทศธรรม  นายสาธิต อ่วมคุม
สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ปี   สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ปี  สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ปี 
 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     
     
 น.ส. สายชล บุญศิลป์  นางสาวสาคร  งามขำ  นายพิษณุ นามบุตร
 สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์  สอบติดม. ศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทำงานอยู่ที่รพ.บำรุงราษราษฎร์
   
นางสาวสุดารัตน์    มีโชติ    
สอบติดพยาบาลศาสตร์  4  ปี    
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์    
     
ตัวอย่างนักเรียนที่ได้งานทำ   
 
     
นางสาวสุรีรัตน์ อบพล นางสาวศิริขวัญ จันทร์รื่นเริง นางสาวกรรณิการ์ สลักถ้วนถี่
จากรร. บ้านทำนบ อ. ท่าตะโก จากรร. โพฒิธรรมสุวัฒน์ จ. พิจิตร   จากรร. ปงพัฒนาวิทยาคม จ. พะเยา
ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ
   
นางสาวพวงผกา พันธ์สิงห์ นางสาววัลชนิต จันทร์กอง นางสาวสุนิสา สังข์เงิน
จากรร. บรรหารแจ่มใสวิทยา จ. สุพรรณบุรี จากรร. ลาดยาววิทยาคม จากรร. สลกบาตรวิทยา 
ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ
 นางสาวอัจณราภรณ์ สกุณา  นาสาวพัชรียา ปางแก้ว  นางสาวยุพา จันทร์ดี
จากรร. ราชประชาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  จากกศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี จากรร. พระบางวิทยา 
 ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ  ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 
     
 นางสาวกนกวรรณ อินทวัน  นางสาวสายพิณ พลอยประดับ  นางสาวกัลญา ด้วงเขียว
จากรร. ลาดยาววิทยาคม  จากรร. แม่วงศ์พิทยาคม  จากรร. ตาคลีประชาสรรค์ 
ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ  ทำงานที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ  ทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ 
นางสาวธิดาพร พงษ์ปลื้ม นางสาวยุวดี คำศรีจันทร์ นางสาวจินตนา บูชา
จากรร. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จากรร. ทุ่งทรายวิทยา จากรร. ตลุกดู่วิทยาคม
ทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ ทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ ทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์
     
นางสาววรรณิศา วุฑฒยากร  นายวิวัฒน์ ว่องไว  นางสาวพรทิพย์ เชยประเสริฐ 

จากรร. ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

จากรร.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
ทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์   ทำงานที่โรงพยาบาลรัตนเวช ทำงานที่โรงพยาบาลรัตนเวช 
     
 นางสาวศันศนีย์ จันทร์นาค  นายสาธิต อ่อนคุม นางสาววนัสนันท์ อินทร์ธา 
จากรร. สว่างอารมณ์วิทยาคม  จากรร. สวนกุหลาบวิทยาลัย  จากรร. โคกสำโรง จ. ลพบุรี 
 ทำงานที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำงานที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์  ทำงานที่โรงพยาบาลพีรเวช จ.อยุธยา
นางสาวอุทัยวรรณ บุญมา   นางสาววรัชยา สายทอง  นางสาวกาญจนา นวลละออง
จากกศน. อ. ลาดยาว  จากรร. ระหานวิทยา  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
 ทำงานที่รพ. อินเตอร์เวชการ จ.พิษณุโลก ทำงานเฝ้าไข้   ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์
 
 นางสาวธิติมา พานเงิน นางสาววิมลพรรณ สัปทน  นางสาวอริสา สมบุญนา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จากรร. พระบางวิทยา  จากรร. พยุหะวิทยา
 ทำงานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทำงานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ   ทำงานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 
 นางสาวจุฑาภรณ์ รัตนวราหะ  นางสาวอัญชลี บัวรอด นางสาวภัสสร ใจแสน 
 จากกศน. อ.พยุหะคีรี  จากรร.  จากรร. ลาดยาววิทยาคม 
 ครูพี่เลี้ยงที่รร. อนุบาลลัดดาวรรณ จ. ปทุมธานี  ครูพี่เลี่ยงที่รร.เอกชน อ.ชุมแสง ทำงานที่รพ. ปากน้ำโพ 
     
 นางสาวชาลิสา จอมแปง  นางสาวพรพิรุณ สีเขียว นายสุริยา เพ็งพิษ 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จากรร. วชิรปราการวิทยาคม จากรร. บ้านตลุกข่อยน้ำ อ.แม่วงศ์
 ทำงานที่รพ.พญาไท จ. กรุงเทพฯ  ทำงานที่รพ. กำแพงเพชร ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ 
   
 นางสาวปัทมาพร ทับทิม  นางสาวศิรประภา เพ็ชรโก นางสาววิไลวรรณ สอนเพียร
จากรร. เทพศาลาประชาสรรค์   จากรร. สตรีนครสวรรค์ จากรร. สว่างอารมณ์วิทยาคม
ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์  ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์  ทำงานที่รพ. ปากน้ำโพ
 
นางสาวสุวนันท์ สิงโห นางสาวขนิษฐา สุภาตา  นางสาวธนาภรณ์ เสมอภักดี
จากรร. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จากรร. ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร  จากรร.สลกบาตรวิทยา
ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์  ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์
นางสาวนิศานาถ นิดรอด นางสาวรุ่งมณี ยิกทิม นางสาวอุทัยทิพย์ อุทัยวรรณ
จากรร. ท่าตะโกพิทยาคม จากรร. หนองโพพิทยา จาก กศน. อ. ชุมแสง
ทำงานที่ รพ. ศรีสวรรค์  ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์  ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์
นางสาวมยุรฉัตร บุญทรัพย์ นางสาวบุศรัตน์ ทัดอยู่ นางสาวประภาพร เมืองศิริ
จากรร. ตาคลีประชาสรรค์ จากรร. โค้งไผ่วิทยา จากรร. ไทยรัฐวิทยา 56
ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ ทำงานที่คลินิคพรชัย จ. สุพรรณบุรี
นางสาวอภิชญา แก้วกาจ นาสาวธิดารัตน์ ทุมะณี นางสาวสุธิดา เครือวัลย์
 รร. ปางมะค่าวิทยาคม  จากรร. พยุหะวิทยา รร. พยุหะวิทยา 
ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์
 
 นางสาวบุญนำ ทองบุญนุ่ม นางสาวรัตนาวลี อิ่มสิน  นางสาวสุนิสา วิสุทธิ 
 จากรร. ปางมะค่าวิทยาคม  จากรร. ปางมะค่าวิทยาคม รร. แม่วงศ์พิทยาคม 
 ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์ ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์   ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์
 
 นางสาวนพวรรณ แดงทองดี นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์ลอย นางสาวจิราวรรณ บรรจงกุล 
 รร. เทศบาล 2 วัดชัยมงคล  กศน. อ. เดิมบางนางบวช  รร. วัดจิดลาด
ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์  ทำงานที่รพ. กรุงเทพ  ทำงานที่รพ. ศรีสวรรค์

 

   
Visitors: 34,691